Commissies

Onderstaand vindt u de op dit moment functionele commissies.

Deze commissies hebben een door het bestuur bepaald aantal leden. Leden kunnen zich zelf aanmelden of gevraagd worden zitting te nemen in één of meer commissies in overleg met de reeds zittende leden van de commissie. Van iedere bijeenkomst van een commissie wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de leden van de commissie ter beschikking komt van het bestuur. Er is altijd tenminste één bestuurslid aanwezig bij een commissievergadering.

Commissies hebben een ondersteunende en/of adviserende taak naar het bestuur toe en kunnen bepaalde taken overnemen van het bestuur (zoals vastgelegd in onze Statuten en H.R.).

Commissie redactie

In het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd hoe de commissie minimaal moet zijn samengesteld. De commissie verzamelt kopij vanuit de leden en bewerkt deze waar nodig, bekijkt of de ingezonden kopij al dan niet in zijn geheel gepubliceerd kan worden, neemt contact op met de auteur van een artikel als er iets fundamenteels gewijzigd moet worden resp. wanneer het artikel niet plaatsbaar is, zorgt er voor dat meldingen vanuit het bestuur en clubactiviteiten worden opgenomen, enz.

E-mail: redactie@borderterrier.nl

De leden zijn:
Elly Weijenborg-Weggemans (eindredactie en bestuurscontact)
Mieke Kamphuys-Scheffer
Conny van Gils-Robben

Commissie activiteiten

De commissie organiseert activiteiten, naast de Jongehondendag en Kampioenschapsclubmatch, in overleg met het bestuur en neemt de uitvoering daarvan voor haar rekening, biedt hulp bij activiteiten die door het bestuur worden georganiseerd en ontplooit waar mogelijk nieuwe activiteiten.

E-mail: activiteiten@borderterrier.nl

De leden zijn:
Els van Gerwen-Bloemen
Elly Weijenborg-Weggemans

Commissie fokken en gezondheid

De commissie inventariseert de wensen vanuit de leden en probeert deze in samenwerking met de pupinfo gestalte te geven in een fokbeleid en pupinforeglement alsmede de gedragscode. In de toekomst zal de commissie het fokbeleid en de pupinforegels evalueren, de gezondheidsinventarisatie begeleiden, de uitkomst daarvan zo nodig implementeren, fokkersbijeenkomsten organiseren en waar nodig met aanpassingsvoorstellen komen.

E-mail: fokbeleid@borderterrier.nl

De leden zijn:
Daniëlle van Schaik (bestuurscontact)
Gerard van Rijn
Lily-Ann van Rijn

Geschillencommissie

Deze commissie bestaat uit twee leden. Zij doet uitspraak bij geschillen tussen leden onderling, bestuursleden onderling en tussen bestuur en één of meer leden. Deze uitspraak is bindend. Een verzoek tot bemiddeling moet worden gericht aan de voorzitter van de commissie. De uitspraak wordt gemeld in het clubblad.

De leden zijn:
De heer H.J. Burgwal

Tinki.nl