Ga naar de inhoud

Comissies

Onderstaand vindt u de op dit moment functionele commissies.

Deze commissies hebben een door het bestuur bepaald aantal leden. Leden kunnen zich zelf aanmelden of gevraagd worden zitting te nemen in één of meer commissies in overleg met de reeds zittende leden van de commissie. Van iedere bijeenkomst van een commissie wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de leden van de commissie ter beschikking komt van het bestuur. Er is altijd tenminste één bestuurslid aanwezig bij een commissievergadering.

Commissies hebben een ondersteunende en/of adviserende taak naar het bestuur toe en kunnen bepaalde taken overnemen van het bestuur (zoals vastgelegd in onze Statuten en H.R.).

Commissie redactie

In het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd hoe de commissie minimaal moet zijn samengesteld. De commissie verzamelt kopij vanuit de leden en bewerkt deze waar nodig, bekijkt of de ingezonden kopij al dan niet in zijn geheel gepubliceerd kan worden, neemt contact op met de auteur van een artikel als er iets fundamenteels gewijzigd moet worden resp. wanneer het artikel niet plaatsbaar is, zorgt er voor dat meldingen vanuit het bestuur en clubactiviteiten worden opgenomen, enz.

redactie@borderterrier.nl

Commissie fokken en gezondheid

De commissie inventariseert de wensen vanuit de leden en probeert deze in samenwerking met de pupinfo gestalte te geven in een fokbeleid en pupinforeglement alsmede de gedragscode. In de toekomst zal de commissie het fokbeleid en de pupinforegels evalueren, de gezondheidsinventarisatie begeleiden, de uitkomst daarvan zo nodig implementeren, fokkersbijeenkomsten organiseren en waar nodig met aanpassingsvoorstellen komen.

fokbeleid@borderterrier.nl

De leden zijn: Daniëlle van Schaik (bestuurscontact), Marly Jansen en Ans Schellekens